SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výzva na úhradu nedoplatkov

 07.11.2023

Obec Volica týmto upozorňuje a vyzýva dlžníkov obce, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové

povinnosti a finančné záväzky voči obci Volica a zaplatili doteraz  neuhradené dane a poplatky  v zmysle zákona

č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  v znení neskorších predpisov

(daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a poplatky za odber vody z obecného vodovodu).

V prípade, že nedoplatky nebudú uhradené v termíne do 30.11.2023 upozorňujeme, že Obec Volica pristúpi k ich vymáhaniu

v exekučnom konaní, čo pre dlžníka bude predstavovať ďalšie náklady spojené s trovami exekúcie a súdnym poplatkom.


Zoznam aktualít: