SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Volica

 26.04.2017

Podporený projekt: 
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Volica“


Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2 :           Energetika
Opatrenie:                  2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a
                                      poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Prijímateľ:                  Obec Volica, Volica 64, 067 01 Volica
                                     IČO: 00323721

Poskytovateľ:           Ministerstvo hospodárstva SR,
                                     Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

v zastúpení:               Slovenská inovačná a energetická agentúra, 
                                     Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Výška Poskytnutého príspevku: 104 691,90 €

Miesto realizácie projektu: Obec Volica

Stručný popis projektu: 
V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bude vymenených 79 ks svetelných bodov 
a doplnených 14 svetelných bodov. Taktiež budú vymenené RVO v počte 1 ks a bude inštalovaný 
systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.

Link pre podrobné informácie k výzve: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/ 

http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s

Zoznam aktualít: