SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Volica

 26.04.2017

Podporený projekt: 

„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Volica" 

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os 2 : Energetika 

Opatrenie: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá 
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 

Prijímateľ: Obec Volica, Volica 64, 067 01 Radvaň n/Lab. 

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, 
Mierova 19, 827 99 Bratislava 212 

v zastúpení: Slovenská inovačná energetická agentúra, 
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

Kód Projektu v ITMS: 25120220300 

Výška Poskytnutého príspevku: 104 691,90 € 

Časový rámec realizácie projektu: začiatok marec 2014
ukončenie júl 2014

Maximálna výška celkových investičných výdavkov 

na realizáciu aktivít projektu predstavuje 110 202,00 EUR 

Miesto realizácie projektu: Obec Volica 

Popis projektu: 

Predmetom realizovaného projektu bola kompletná modernizácia verejného osvetlenia obce Volica formou výmeny a doplnenia 4 kusov oceľových stožiarov a 93 kusov LED svietidiel ovládaných diaľkovým elektronicky riadeným systémom verejného osvetlenia.


Vďaka podpore z EÚ sa zrealizoval 

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorého cieľom bolo znížiť  

energetickú náročnosť a zvýšiť  kvalitu verejného osvetlenia v obci Volica

s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácie jeho  intenzity. 

www.economy.gov.sk

http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s

Zoznam aktualít: