SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na roky 2016- 2020- zaslanie záverečného stanoviska

 24.09.2018

Vec: „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“
- zaslanie záverečného stanoviska

________________________________________________________________

Okresnému úrad Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“). Podľa § 14 ods. 4 zákona Vám zasielame záverečné stanovisko z posúdenia
strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky
2016 - 2020“.

Dotknutým orgánom a dotknutým obciam zasielame záverečné stanovisko prostredníctvom elektronickej adresy:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-

presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Podľa § 14 ods. 5 zákona, je dotknutá obec povinná zverejniť záverečné stanovisko strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky
2016 - 2020“ v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia spôsobom v mieste obvyklým a oznámiť, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA vedúci odboru


Zoznam aktualít: