SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 23.11.2022

     O b e c   V o l i c a  64 , 06701

(057/7394113, 0915109918, ouvolica@gmail.com, www.volica.sk

                                                                            Volica 23. 11. 2022

P o z v á n k a

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR  č .369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Volica, ktoré sa uskutoční 

v budove Obecného úradu vo Volici

dňa  28. 11. 2022 o 17.00 hod.

s   t ý m t o  n á v r h o m  p r o g r a m u :

                Program ustanovujúceho OZ:

            1. Otvorenie zasadnutia

            2. Určenie zapisovateľa

            3. Výsledky volieb a zloženie sľubu

               a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení

                    o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného

                    zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)

               b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia

                    ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

               c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

                d) Vystúpenie novozvoleného starostu

            4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice

                (ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva)

            5.Voľba pracovných komisií

                návrhovej komisie

            6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu

            7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva

               (oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva)

            8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov

     (tam, kde sa zriaďujú, jedna je povinná podľa z. 357/2004 Z. z.)

9.  Určenie platu starostu obce (v rozsahu úväzku určenom OZ najneskôr 90 dní pred     

      voľbami na celé funkčné obdobie)

10. Návrh na  náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce

11. Rôzne

12. Záver

                                    

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                          Ing. Monika Rohaľová

                                                                                                                                    starostka obce


Zoznam aktualít: