SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Evidencia štandardov kvality vody

 14.02.2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: THOR-B98V3V-0522
Dátum vytvorenia záznamu: 10.02.2019

Obchodné meno:*

Sídlo (miesto podnikania):*

IČO:*

Číslo potvrdenia o registrácii:*

Počet OM:*

Od:

Do:

Poznámka:

* - položky musia byť vyplnené

"OM - odberné miesto" - je zmluvne dohodnutý odber pitnej vody odberateľom

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods.1 vyhlášky č. 276 / 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Štandard kvality

A [počet]

B [počet]

C [počet]

D [počet]

E [%]

F [počet]

G [hodnota]

§ 2 ods. 1 písm. a)

40,00

0,15

§ 2 ods. 1 písm. b)

0,00

0

§ 2 ods. 1 písm. c)

0,00

0,05

§ 2 ods. 1 písm. d)

0,00

0

§ 2 ods. 1 písm. e)

0,00

0,05

§ 2 ods. 1 písm. f)

0,00

0

§ 2 ods. 1 písm. g)

0,00

0,1

§ 2 ods. 1 písm. h)

0,00

0,05

§ 2 ods. 1 písm. i)

0,00

0,05

§ 2 ods. 1 písm. j)

0,00

0,1

§ 2 ods. 1 písm. k)

0,00

0,15

§ 2 ods. 1 písm. l)

0,00

0,1

§ 2 ods. 1 písm. m)

0,00

0,15

§ 2 ods. 1 písm. n)

0,00

0,05

Úroveň kvality dodávky vody (%):

97,41

Požadovaná hodnota (%):

95

Vysvetlivky:

A „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ je počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam

B „Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období“

C „Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“

D „Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“

E "Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu" [ stĺpec C/(stĺpec A+stĺpec B - stĺpec F)]

„udalosti spolu“ = zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec F);

F „Udalosti neukončené v sledovanom období“ – sú zaradené udalosti, u ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené.

G "Miera závažnosti nedodržania štandardu kvality" - ktorá je stanovená so zreteľom na na konečných producentov

Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality

Kompenzačná platba [€]

Počet vyplatených kompenzačných platieb

§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody

§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody

§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody

§ 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody

§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody

§ 2 ods. 1 písm. l) zabezpečenie preskúšania meradla

§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody

Spolu:

0

0

Ďalší postup: 1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:

Číslo transakcie: THOR-B98V3V-0522

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím: